Statutes

 Artikel STATUTEN NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MASSASPECTROMETRIE
sectie van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging
sectie van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging
1 NAAM
De vereniging draagt de naam “Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie”
2 ZETEL
Zij heeft haar zetel te Amsterdam. De vereniging is opgericht op 1 januari 1992 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3 DOEL
De vereniging stelt zich ten doel:
a. de bevordering van de wetenschappelijke kennis, de technische ontwikkeling en de toepassing van de massaspectrometrie in Nederland en daarbuiten;
b. de behartiging van de belangen van haar leden.
4 MIDDELEN
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het houden van wetenschappelijke vergaderingen;
b. het bevorderen van onderzoek op het vakgebied van de massaspectrometrie;
c. het organiseren van excursies, conferenties, tentoonstellingen, enzovoort;
d. het bevorderen van samenwerking met nationale- en internationale verenigingen en haar leden op het vakgebied;
e. het in het leven roepen van instellingen, die nuttig kunnen zijn voor het bereiken van het doel;
f. andere wettige middelen.
 5 VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
6 LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Leden van de vereniging kunnen zijn leden van de KNCV, NNV en leden van geassocieerde buitenlandse verenigingen. Andere natuurlijke personen, te weten niet chemici en niet fysici die geen lid zijn van de KNCV of NNV kunnen eveneens door het bestuur van de vereniging worden toegelaten als lid. Hiervan worden besturen van KNCV en NNV in kennis gesteld. Naast leden kent de vereniging ook begunstigers. De leden worden onderscheiden in ereleden, gewone leden en studentleden.
 7 LEDEN EN BEGUNSTIGERS
1. Ereleden worden benoemd door de algemene vergadering
2. Gewone leden kunnen zijn zij die,
– werkzaam zijn, zullen zijn of zijn geweest op het vakgebied van de massaspectrometrie binnen en buiten Nederland, en
– de doelstelling van de vereniging onderschrijven, en
– bereid zijn de verplichtingen van het lidmaatschap na te komen.
3. Studentleden kunnen zijn zij, die een academische of een beroepsopleiding volgen en zij, die zich voorbereiden op de doctorsgraad.
4. Begunstigers zijn zij, die de vereniging geldelijk of op andere wijze materieel steunen.
5. Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het bestuur, eveneens het verzoek tot toelating als begunstiger.
Het bestuur beslist over toelating als lid of begunstiger. De toelating kan alleen worden geweigerd als de algemene vergadering hiertoe het bestuur heeft gemachtigd.
8 1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging:
– wegens wanbetaling of het op andere wijze niet nakomen van de verplichtingen jegens de vereniging;
– wegens het niet meer voldoen aan de eisen van het lidmaatschap;
– wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap:
– wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging;
– wanneer een lid de vereniging op onevenredige wijze benadeelt;
2. De opzegging namens de vereniging en de ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
3. Van de opzegging of ontzetting wordt onmiddellijk kennis gegeven, en wel schriftelijk met opgave van redenen. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van de opzegging of ontzetting staat beroep op de algemene vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
4. Het begunstigerschap eindigt door overlijden, opheffing van het bedrijf, opzegging door de begunstiger of opzegging namens de vereniging.
 9 GELDMIDDELEN EN CONTRIBUTIE
De geldmiddelen bestaan uit contributies van leden, schenkingen, bijdragen van begunstigers en andere baten. De gewone leden en studentleden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, die voor iedere groep jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
10 SECTIEVERBAND
De vereniging is tevens een sectie van de
– Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), ingevolge het besluit van de ledenraad van de KNCV de dato 25 mei 1989 en goedkeuring van deze statuten door het bestuur van de KNCV in zijn vergadering van 19 november 1991, en van de
– Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV), ingevolge de goedkeuring van de statuten door het bestuur van de NNV in zijn vergadering van 16 december 1991.
Artikel 26 en 27 van de statuten en artikelen 22 t/m 25 van het huishoudelijk reglement van de KNCV (uitgave 1984) en de bepalingen van het bestuursreglement van de NNV vermeld onder het hoofd “Kringen en Secties” zijn van toepassing op de vereniging en zijn als bijlage aan deze statuten gehecht.
11 ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering wordt zoveel maal als noodzakelijk, doch tenminste eenmaal per jaar, bijeengeroepen. Dit geschiedt op initiatief van het bestuur of op verzoek van tenminste 10 leden. Het bestuur roept tenminste een algemene vergadering bijeen voor 1 augustus van ieder verenigingsjaar. De datum en agenda van een te houden algemene vergadering worden tenminste 14 dagen tevoren per convocatie aan de leden bekend gemaakt. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens recht in die vergadering het woord te voeren. Op verzoek van een lid kan de vergadering besluiten introducees toe te laten. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
12 BESTUUR
De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het bestuur, dat bestaat uit tenminste drie gewone leden. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit haar midden gekozen op een wijze en voor een tijdvak, in het huishoudelijk reglement te regelen.
13 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is eenmaal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door beindiging
van het lidmaatschap van de verening;
b. door bedanken.
14 Het bestuur, alsmede de voorzitter en secretaris tezamen, vertegenwoordigen de
vereniging in en buiten rechte.
15 Het bestuur brengt jaarlijks voor 1 augustus in een algemene vergadering verslag uit over de handelingen van de vereniging in het afgelopen jaar. Eveneens wordt, onder overlegging van de benodigde bescheiden rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerd bestuur.
16 1. De vergadering van het bestuur worden door of namens de voorzitter belegd. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen medegedeeld.
2. In de bestuursvergadering worden besluiten met gewone meerderheid van
stemmen genomen.
Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd. Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van de voorzitter van de vergadering. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der aanwezige bestuursleden schriftelijke stemming verlangt.
17 HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Tot nadere regeling van bestuur, beheer en werkzaamheden van de vereniging kan door de algemene vergadering een huishoudelijk reglement worden vastgesteld.
18 STEMMINGEN
Alle leden die niet geschorst zijn hebben actief en passief stemrecht in de algemene vergadering. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
19 STATUTEN
Veranderingen in de statuten kunnen worden voorgesteld door het bestuur of door tenminste 10 leden. De voorgestelde wijzigingen worden tenminste 14 dagen voor de algemene vergadering bekend gemaakt en kunnen worden vastgesteld met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Wijzigingen van de statuten behoeft eveneens goedkeuring door de besturen van de KNCV en NNV. De wijzigingen treden in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
20 ONTBINDING
De vereniging kan worden ontbonden indien tenminste twee/derde van alle leden zich daarvoor uitspreken op een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan handelt men overeenkomstig het in voorgaande artikel daarover bepaalde. Bij ontbinding beslist de algemene vergadering over de bestemming van de
bezittingen van de vereniging.
21 OVERGANGSMAATREGEL
Voor de eerste vijf jaar na oprichting geldt een overgangsfase wat betreft het “verplichte” lidmaatschap van de KNCV voor chemici en het lidmaatschap van de NNV voor fysici.
22 SLOTBEPALING
Bij twijfel over de uitleg of toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement beslist het bestuur van de vereniging.