Internal rules

LIDMAATSCHAP
Artikel 1
Aanvragen om als lid of begunstiger te worden toegelaten worden gericht aan het bestuur van de vereniging, bij voorkeur via het op de website van de vereniging vermelde aanmeldingsformulier.
Over het besluit tot toelating of tot afwijzing ontvangt de aanvrager schriftelijk bericht.
Ieder lid wordt door het bestuur gewezen op en toegang verleend tot de tekst van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Artikel 2
Om lid te kunnen worden, zijn minimale persoonsgegevens vereist: Voor- en achternaam, woon- of werkadres en een e-mailadres.
Artikel 3
Elk lid is verantwoordelijk voor het actualiseren van persoonsgegevens, waaronder een geldig e-mailadres waarop het lid benaderd kan worden. Leden met een ongeldig e-mailadres wordt gedurende één jaar de mogelijkheid geboden om alsnog de contactgegevens te wijzigen. Bij het niet nakomen hiervan zal het lidmaatschap door het bestuur worden opgezegd.
Artikel 4
Opzegging van het lidmaatschap of begunstigerschap moet schriftelijk geschieden aan het bestuur, bijvoorbeeld via e-mail of via het op de website van de vereniging vermelde contactformulier, dat hiervan een bevestiging doet toekomen.
CONTRIBUTIE
Artikel 5
De contributie dient te worden voldaan voor 1 augustus van het lopende verenigingsjaar. Diegenen die lid worden na 1 augustus betalen de helft van de contributie voor het betreffende jaar.
Studentleden betalen de helft van de reguliere contributie.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen leden geheel of gedeeltelijk van contributiebetaling vrijstellen.
Bij het niet tijdig voldoen van de contributie kan de vereniging de contributie, verhoogd met incasso kosten, vorderen.
De leden die na afloop van het verenigingsjaar hun contributie nog niet hebben betaald, kunnen door het bestuur uit het lidmaatschap worden gezet.
BESTUUR
Artikel 6
Het bestuur streeft bij het aan/voorstellen van kandidaten voor het bestuur naar een afspiegeling die recht doet aan de diversiteit in de vereniging.
Leden van het bestuur hebben voor drie jaar zitting. Aftredende bestuursleden zijn terstond eenmaal herkiesbaar. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er geen geschikte kandidaat wordt gevonden of als de continuïteit van het bestuur in het geding is, kan de tweede zittingstermijn met een maximum van één jaar worden verlengd. Een voorstel hiertoe wordt in stemming gebracht tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waarbij een meerderheid van stemmen vereist is.
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden onderling verdeeld. Samen vormen zij het dagelijks bestuur.
Artikel 7
Bij het aftreden van bestuursleden dragen dezen de bij hun functie behorende bescheiden binnen 30 dagen over aan hun opvolgers.
VOORZITTER
Artikel 8
De voorzitter heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken op de vergaderingen van het bestuur, de algemene ledenvergadering en overigens alle vergaderingen die van invloed zijn op het beleid van de vereniging. Hij/zij is daarom gerechtigd alle maatregelen te treffen die ten dienste van de goede orde op die vergaderingen staan. De voorzitter is in het algemeen tegenover de algemene ledenvergadering verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de vereniging. Het bestuur kan een plaatsvervangend voorzitter benoemen die bij afwezigheid van de voorzitter diens verantwoordelijkheid overneemt.
SECRETARIS
Artikel 9
De secretaris is verantwoordelijk voor de verzorging van de correspondentie, de notulen van de algemene leden- en de bestuursvergaderingen en het verenigingsarchief.
De secretaris verzorgt het jaarverslag dat na goedkeuring binnen het (dagelijks) bestuur wordt voorgelegd aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering ter bekrachtiging/goedkeuring.
Artikel 10
De secretaris houdt een bestand bij waarin de persoonsgegevens van alle leden zijn opgenomen.
PENNINGMEESTER
Artikel 11
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen en voor de boekhouding. Hij/zij doet uitgaven, waartoe het bestuur hem/haar machtigt. Hij/zij beheert de bezittingen van de vereniging op de economisch meest voordelige wijze in overleg met het bestuur.
De penningmeester verzorgt de financiële verslaglegging over voorgaand boekjaar alsmede de begroting voor het actieve jaar, welke na goedkeuring binnen het (dagelijks) bestuur worden voorgelegd aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering ter bekrachtiging/goedkeuring
 ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12
De voorzitter van het bestuur schrijft de algemene ledenvergadering uit en bekleedt daar de functie van voorzitter. Bij zijn/haar afwezigheid wordt hij/zij vervangen door een bestuurslid.
In geval alle bestuursleden afwezig zijn kiezen de aanwezige leden een voorzitter uit hun midden.
Artikel 13
Voor de controle van de financiële administratie benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een kascommissie van twee leden. Deze kascommissie kan maximaal 2 jaar in dienst zijn. De kascommissie rapporteert aan de algemene ledenvergadering.
Artikel 14
Het bestuur dient jaarlijks op een algemene ledenvergadering een begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgend jaar in. De begroting behoeft goedkeuring van de vergadering.
Artikel 15
Indien ten minste 10 leden aan de secretaris het verzoek richten een punt op de agenda van een algemene ledenvergadering te plaatsen, dan wordt hieraan voldaan.
Artikel 16
Bij mondelinge stemming op een algemene ledenvergadering wordt de mening van de leden kenbaar gemaakt door acclamatie of door handopsteken.
Artikel 17
Bij verkiezing van personen heeft, indien bij de eerste twee vrije stemmingen de vereiste meerderheid niet wordt bereikt, een herstemming plaats tussen de twee kandidaten, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben.
Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.
Artikel 18
Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Artikel 19
In al die gevallen, waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. In deze is het bestuur altijd verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.
Artikel 20
Het bestuur kan voorstellen tot het aanbrengen van wijzigingen in het huishoudelijk reglement aan de algemene ledenvergadering voorleggen. Deze voorstellen moeten op de agenda vermeld worden. Op gemotiveerd verzoek van ten minste 10 leden kunnen wijzigingen van dit reglement worden voorgelegd aan het bestuur, dat deze voorstellen dan op de eerstkomende algemene ledenvergadering in behandeling neemt.